Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023 - Thơ Tha NhânCHÚC khắp nhân gian hưởng thái bình
MỪNG mùa xuân mới đóa hoa xinh
NĂM này Quý Mão Thiên cơ lộ
MỚI có Tự Do thỏa nghĩa tình
THẾ thái chuyển vần chẳng nhục vinh
GIỚI từ bi bố thí quang minh
HÒA tâm xây dựng nền công chính
BÌNH tĩnh lo toan chuyện thái bình
CHÚC Việt Nam ta chóng thoát hèn
NƯỚC Nam nòi Việt phải đua chen
CHUYỂN qua chính thể dân làm chủ
MÌNH phải đổi thay để tiến lên!
MUÔN sự ban đầu rất khó khăn
NGƯỜI người ra sức chớ băn khoăn
HẠNH mang tâm đức tô bồi tiếp
PHÚC để dành sau con cháu nhàn!!

Camthành trước thềm Xuân mới QUÝ MÃO 2023
Tha Nhân

1 nhận xét: