Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

ANH HÙNG ĐÂU TÁ ? - Thơ Thiên Tâm1.
Sông Cửu, sông Hồng vươn nhánh sông
Bắc Nam đôi ngả kết muôn lòng
Anh hùng nối nghiệp chưa hề vắng
Hào kiệt  truyền đời vẫn mãi đông
Lập quốc, Nam quân từng mở cõi
Dựng nhà, Việt tộc đã nên công
Đuổi Tàu, Mông, Pháp danh lừng lẫy
Xương trắng chồng non, biển máu hồng
2.
Máu hồng loang đổ, lệ tuôn sa
Cứu nước lâm nguy, bảo vệ nhà
Tổ quốc: đất đai, rừng biển Mẹ
Quê hương: dân tộc, giống nòi Cha
Giữ gìn lãnh thổ: điều chân chính
Đày đọa sinh linh: ý ngụy tà
Từ thuở quỷ Hồ về ám hại
Giết tràn già trẻ, một màu da
3.
Màu da Lạc Việt, giống dân mình
Từng khiến bay hồn giặc viễn chinh
Lại khốn vì tay bầy Thọ, Duẫn (1)
Càng nguy bởi nọc bọn Khu, Minh (1)
“Ruộng nương cải cách” sao rùng rợn
“Giải phóng miền nam” thật hãi kinh !
Kháng chiến cướp công, lừa cả nước
Sống thời cộng sản, lấy chi vinh !
4.
Vinh chi khoe mẽ nước hùng cường ?!
Nhục nhã chưa từng, chép lắm chương !
Gái đói bán thân, người rẻ rúng (2)
Trai nghèo làm mọi, chúng khinh thường (3)
Tài nguyên đục ruỗng, đầy sâu mọt
Đạo đức dày tan, nát kỷ cương
Đất, biển dâng Tàu, loài phản quốc (4)
Anh hùng đâu tá, chẳng lo lường ?

Thiên  Tâm
16-8-2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét