Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

NÉT SỬ VÀNG: “21 Lê Lai, 22 Lê Lợi” - Thơ Trần Quốc Bảo


  Dòng Sử Việt sáu trăm năm về trước,
  Khi nước Ta còn lệ thuộc nước Tầu
  Có điền chủ miền Thanh Hóa rất giầu
  Thường cứu giúp kẻ nghèo hèn cơ cực. 

  Ai nấy xa gần, một lòng kính phục,
  Ngài, tên là Lê Lợi, đất Lam Sơn
  Thấy giặc tàn ác, rất đỗi căm hờn
  Quyết bày tỏ chí hào hùng quật khởi.  

  Bèn tự xưng Bình Định Vương Lê Lợi
  Truyền Hịch khắp nơi, kể tội quân Minh 
  Rồi dấy binh ở tại núi Chí Linh
  Dân nức lòng hưởng ứng lời hiệu triệu.   

  Các tướng tài như Lê Thạch, Lê Liễu,
  Rèn luyện hùng binh, chiến thuật tinh vi
  Trận đầu xuất quân, đại thắng Mã Kỳ
  Trận kế tiếp, giết Nguyễn Sào, tướng giặc.  

  Tiếng tăm vang lừng, từ Nam chí Bắc,
  Khiến quân Tầu bị nhục nhã, hoảng kinh
  Chúng bèn kéo quân vây kín Chí Linh
  Quyết bắt sống Bình Định Vương Lê Lợi.      

  Trong thế nguy, Vương bèn lên tiếng hỏi,
  - Hỡi chư tướng, ai dám noi gương xưa
  Làm Kỷ Tín, liều thân giả dạng vua
  Cứu Hán Cao Tổ thoát vòng vây khốn?   

  Vương vừa dứt lời; Lê Lai từ tốn,
  Qùi gối thưa: - Tiểu tướng nguyện hi sinh
  Rồi nhận áo bào, lên voi xuất binh
  Xông ra trận, để giặc Minh bắt giết.  

  Nhờ đó, Lê Lợi thóat vòng xây xiết,
  Tám năm sau, cuộc khởi nghĩa  thành công   
  Dẹp tan giặc Minh, bình trị non sông
  Lê Lợi lên ngôi: Vua Lê Thái Tổ.    

  Ngài là vị Vua anh minh đức độ,
  Chăm lo việc Nước, gần dân, thương dân
  Đặc biệt Ngài hằng ghi nhớ trọng ân
  Thuở trước Lê Lai xả thân cứu Chúa.   

  Ngài ví như, được tái sinh lần nữa,
  Trọng Lê Lai, ngang phụ mẫu sinh thành
  Nên di chúc đã truyền lại rành rành
  -“ Húy nhật, phải giỗ Lê Lai trước Trẫm!”    

  Thái Tổ băng hà ngày 22 tháng 8,
  Toàn con dân đã chẳng dám quên lời
  Công Ngài cứu Nước, gương sáng ngời ngời
  Lòng Ngài ân nghĩa, đức cao vời vợi.    

  “Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi”
  Hậu thế hân hoan gợi nét Sử Vàng! 

  Trần Quốc Bảo
         Richmond, Virginia
   Địa chỉ điện thư của Tác Giả:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét