Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Ngã Tâm - Thơ Giáo Già TMXCảo thơm lần giở trước đèn [Kiều]
Thần tiên chẳng thấy giáo bèn tìm quên
Đá kia chọn bạn đặt tên
Ngã tâm Yên* giấc lênh đênh cõi mình

Giáo Đá
*Yên: Tên của thân phụ Giáo Đá và Giáo Già


Cõi mình mỉm miệng làm thinh
Thấy như đâu đó bóng hình trăm năm
Gát tay lên trán thì thầm
Ngã tâm nhớ Tố-Yên** nằm Oak Hill***
Mây che thấp thoáng cánh diều
Đường quê gió lộng từng chiều thả chơi
Cộng về vườn ruộng tả tơi
Thuyền trôi theo nước đổi đời dân oan
Bảy mươi chín tuổi bàng hoàng
Choàng vai sáng lá cờ vàng hồi hương
43 năm bước về trường
Tìm hương yêu cũ nghe thương ngập lòng
Tóc từng sợi bạc Sắc Không
Uống lon bia lạnh mát lòng cố nhân
Ngã tâm dệt sợi tơ tằm
Thành thơ dâng Má trăm năm mượt mà

Giáo Già [Viết cho ngày Mother Day: Sat. 05132018]
**Tố-Yên: Tên của thân mẫu và thân phụ của Giáo Già và Giáo Đá
***Oak Hill: Tên nghĩa trang an táng thân phụ và thân mẫu ở San Jose,CA.
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét